Psihološki tretman osoba sa jezičkim poremećajima

Psihološki tretman osoba sa jezičkim poremećajima

Psiholoki tretman osoba sa jezikim poremeajima Prof. dr Vesna Radoman Sanda Stankovi FASPER Psiholoke terapijske i re(habilitacione) metode Usmerene su na terapiju govornog i jezikog poremeaja kao i na kompletnu linost klijenta, a esto se psihoterapijskim

tretmanom obuhvata porodica ili ire okruenje osobe sa jezikim poremeajem Psihoterapijske tehnike (metode)i druge intervencione tehnike u POJP

Bihejvioralna terapija Psihoanalitika psihoterapija Art terapija Terapija plesom Porodina terapija Getalt terapija Autogeni trening i terapija relaksacijom Metodi menjanja stavova prema osobama sa

jezikim poremeajima (sa ometenou ) Psihoterapijskim metodama se intervenie Na nivou ponaanja (naroito govornog) Na intrapsihikom nivou Na nivou neposrednog okruenja (npr . Rad sa porodicom ili kolskim okruenjem kako bi se posredno delovalo i na klijenta, npr. na dete sa jezikim poremeajem) ta je psihoterapija?

Oblik formalne psiholoke pomoi ljudima koji imaju odreene psihike tegobe i ivotne probleme, kada nisu u stanju da ih samostalno prevaziu, a prirodni sistemi pomoi i podrke blinjih (rodbine, prijatelja) izostanu ili se pokau kao nedovoljni, neodgovarajui) (J. Srna i T. Vukosavljevi-Gvozden) Formalna psiholoka pomo nasuprot neformalnoj Formalna psiholoka pomo podrazumeva

utemeljenost na poznatim i priznatim psiholokim teorijama, iz njih proisteklim metodama i tehnikama, kao i na strogo sprovedenim empirijskim istraivanjima Neformalna psiholoka pomo: pomo blinjih, svetenika, uitelja itd.. Prva psihoterapijska metoda Prva istorijski nastala psihoterapija je Frojdova psihoanalitika

psihoterapija Poetak razvoja psihoanalize Frojdov sluaj Ane O. istorijski vaan u nastanku psihoanalitike psihoterapijske metode. Ana je kao jedan simptom neuroze imala i govornih tekoa Psihoanaliza na naim prostorima

100 god. postojanja psihoanalize na naim prostorima Hugo Klajn (direktno komunicirao sa Frojdom) Prof. dr Nikola Popovi filozof Nikola ugar Prof. dr Vojin Mati , prof.dr Ksenija Kondi,prof. dr

Nevenka Tadi- deji analitiar Tamara tajner- osniva srpskog psihoanalitikog drutva kao dela svetske PSA organizacije Prof.dr arko Trebjeanin teorijski prikaz i analiza Oblici psihoterapije pogodni za rad sa osobama sa jezikim poremeajima Bihejvioralna terapija i njeni derivati Terapija plesom

Getalt terapija Autogeni trening i relaksacija Art terapija Porodina terapija, terapija roditelja itd. Bihejvioralna terapija Ajzenk Nastala 60-ih prolog

veka na osnovama psiholokih teorija uenja Osniva je Ajzenk Votsonov sluaj malog Alberta Sluaj malog Alberta se uzima kao poetak eksperimentalnog zasnivanja bihejvioralne terapije

Emocionalno uenje klasinim uslovljavanjem Sluaj malog Alberta (Votson) deak star 11 meseci na poetku eksperimenta nije se plaio belog zeca nego se igrao sa njim dok nije puten jak zvuk (BD za BR-strah) koji je bio i iznenadan. Neutralna dra-beli zec nakon toga postaje UD za izazivanje straha. Sam beli zec ubrzo dovodi do straha (UR) Uklanjanje fobije bihejvioralnom terapijom

Kalerov eksperiment Deaku koji se plai zeca je na velikom rastojanju izlagan zec ,a pri tome je hranjen (bioloki jaa dra) u prisustvu odrasle osobe koja mu je pruala sigurnost relaksacija. Deak je postepeno oduen od reakcije straha

dra koja izaziva strah spaja se sa draima koje relaksiraju Bihejvioralni terapeut Govorno -jeziki poremeaj tretira kao naueno neadekvatno ponaanje usvojena na principu klasinog ili operantnog uslovljavanja, ili vikarijskim uenjem. Subjekt se podvrgava oduavanju od ovakvih neadekvatnih ponaanja Npr, Lovasov metod tretmana mutizma kod

autistine dece Varijante i derivati bihejvioralne terapije Bihejvioralna terapija -Kognitivno-bihejvioralna terapija(KBT) , - Racionalna emocionalno bihejvioralna terapija (REBT) Kognitivno-bihejvioralni pristup (KBT) Polazi od Epikteta: Ljudi nisu uznemireni dogaajima po sebi koliko svojim vienjem tih dogaaja

Osnovni principi KBT: Miljenje utie na ponaanje Miljenje se moe posmatrati i menjati eljena promena ponaanja se moe postii promenom miljenja Sastavni deo KBT su i bihejvioralne tehnike. Bihejvioralna terapija danas je integrisana u iri KBT pristup (same bihejvioralne tehnike bez promene miljenja su manje efikasne). Izmeu terapeuta i klijenta postoji naglaena saradnja (ravnopravnost klijent je saradnik, i vei ekspert od nas u poznavanju sopstvenog problema a terapeut u poznavanju reenja Terapeut je jako aktivan, usmeravajui, suoavajui, edukator

Efikasnost i ekonominost KBT Najvei broj istraivanja potvrdio efikasnost Najvie prihvaena, najrasprostranjenija u zdravstvenom sistemu i medicinskoj praksi za ljude sa hroninim i neizleivim bolestima, umanjenom fizikom sposobnou i sl. Prednost u odnosu na druge psihoterapijske pristupe: Usmerena je na postizanje konkretnih promena za to krae vreme Psihoanalitika psihoterapija

Dobar oblik psiholokog tretmana u odreenim sluajevima jezikih poremeaja psihogenog karaktera Koristi metod slobodnih asocijacija (metod kaua) Sistemski pristup Porodina psihoterapija

Problemi pojedinca, pa i onog sa jezikim poremeajem se najbolje mogu razumeti u kontekstu odnosa unutar cele porodice Klijentov problem ima funkciju odravanja ili naruavanja ravnotee za celu porodicu, Cilj je promena porodinog sistema koja e promeniti lanove Pomae se lanovima porodice u sagledavanju disfunkcionalnih obrazaca odnoenja i uspostavljanju fleksibilnih porodinih granica, jasnih pravila i uloga, individuacije lanova, slobode i spontanosti u komunikaciji itd... Pomae se porodici da sagleda svoje probleme u novom svetlu i da transformie stav optuivanja individualnog lana, postigne razumevanje da su njegovi problemi povezani sa nainom na koji porodica funkcionie kao celina

Znaaj za praksu: U porodicama sa lanom koji ima jeziki poremeaj esto dolazi do disfunkcionalnih obrazaca interakcije Vrlo korisna terapija generalno u porodicama koje imaju lana sa ometenou Porodina terapija lanovi porodice dolaze zajedno sa detetom koje ima jeziki poremeaj na seanse i to prua psihoterapeutu i mogunost da uivo vidi njihove meusobne interakcije i da intervenie tamo gde su neodgovarajue

Oblici terapijskog tretmana sa decom koja imaju neki oblik jezikog poremeaja Terapija igrom Terapija plesom

Art terapija Psihoanaliza Bihejvioralna terapija (sistematska desenzitizacija,modelovanje,operantne procedure Socioterapija Play therapy Utemeljitelj: Melanija Klajn Terapija igrom (play therapy) ima korene u psihoanalitikoj teoriji linosti ali je kasnije nadograena bihejvioralno

terapijskim elementima kao i Pijaeovskim pristupom. Dete kroz igru ponavlja iskustva koja su traumatina ili zastraujua, koja se analiziraju i prorauju, stie kontrolu i postie emocionalno rastereenje M.Klajn smatra da igra zamenjuje slobod.asoc. i nosi simboliki smisao koji terapeut treba da otkrije Lutke raznih uzrasta i pola u terapiji igrom Koristi se set igraaka Lutke,minijaturni

nametaj, pokustvo, ljubimci, sa neodreenim, bezlinim, nespecifinim karakteristikama kako bi se olakala projekcija Art therapy (terapija umetnou) To je samoekspresivna terapijska tehnika koja omoguava kreativnu i projektivnu ekspresiju problemskih sadraja

koji su vrlo esto nesvesnog, potisnutog porekla. Pogodna je za neverbalnu ekspresiju deteta sa OS . Dete slobodno crta, vaja, slika i tako projektuje problemske teme u umetniki proizvod i doivljava emoc. rastereenje (abreakcija) Psihoterapeut interpretira, neprihvatljive misli, oseanja i nesvesne sadraje izvodei ih na teren svesnog (osveivanje) Art terapija daje vrlo dobre rezultate sa decom koja imaju komunikativne poremeaje

klijent slobodno crta, vaja, slika i tako projektuje problemske teme u umetniki proizvod i kroz umetniko oblikovanje doivljava emoc. rastereenje (abreakcija) Autogeni trening i terapija relaksacije

Polazi od autosugestije koja vodi do miine relaksacije i psihike relaksacije Pogodna jer istovremeno relaksira tenziju (spazam)miia govornih organa kao i psihiku napetost vezanu za anksioznost i strahove koji prate govorni poremeaj , dovodei do vee fluentnosti Metod psihosomatske regulacije- ulc H. Terapija plesom Koristi se telo deteta u ritmu i pokretu kao sredstvo komunikacije u grupi

(grupni ples) ili kao sredstvo samoekspresije i samopotvrivanja (jaanje pozitivnog self koncepta) Uesnici se podstiu da kreativno kroz pokret izraze sebe pri emu nema pravila, zanemarljiva je vetina i ne vri se ocenjivanje. Moe se izvoditi u najjednostavnijoj formi kroz pljeskanje rukama u ritmu, dizanjem ramena,ruku i nogu u ritmu i sl. Omoguava relaksaciju od miine tenzije, pa i relaksaciju miia govornih organa ,emocionalno pranjenje,osveivanje telesnog Ja, pozitivnu interakciju i komunikaciju Preporuuje se i noenje kostima, ili samo nekih detalja (kapa, tap,daire i sl.)

Terapija plesom MUZIKOTERAPIJA (MT) Muzikoterapija je psihoterapijska metoda ili tehnika koja koristi muziku i zvuk za izazivanje emocijau terapijske svrhe. Ukljuuje pevanje, sviranje perkusionistikih i muzikih melodijskih instrumenata i sluanje muzike. Koristi se ritam, melodija,harmonija, tempo i glasnost Bruscia (1989) definisao je ovu terapiju kao sistematski proces intervencije u kome terapeut pomae klijentu da postigne ozdravljenje koristei muzika iskustva i odnose koji se razvijaju preko njih kao

dinamike snage promene Dve vrste: receptivna (klijent slua jedan muziki program) i aktivna (ukojoj klijent sam proizvodi muziku glasom ili instrumentom) muzikoterapija Moe se primenjivati individualno i grupno Muzikoterapija u rehabilitaciji OSO Koristi se kod jezikih poremeaja, kod intelektualne ometenosti, poremeaja ponaanja i emocija, cerebralne paralize i OSOS Odavno su praktiari i istraivai otkrili terapijsku

ulogu muzike i pevanja kod prevazilaenja mucanja i mutizma (Anderson 1928.). Pevanje je korieno za usavravanje disanja i razvoja adekvatne artikulacije kod dece koja ne govore Brajovieva tehnika Svesne sinteze razvoja koristi pevanje i pisanje MT kod govornih poremeaja Dete se oputa i smanjuje inhibicije vezane za govor. Kroz pevanje se dodaju artikulacije odreenih fonema i rei (npr. pevanje azbuke,

odreenih rei itd.). Dete npr. pre upotrebe nekog instrumenta treba da izgovori njegov naziv itd. Koristi se i fizika kinestetska stimulacija (pljeskanje rukama, lupanje nogama, skakanje) Psihosocijalna funkcija MT kod govornih poremeaja Na psihikom planu korienje inherentne strukture pesama usmerava na uvoenja oseanja unutranjeg reda.

Neverbalno dete ili ono koje ima oteen govor osea se mnogo udobnije u neverbalnim aktivnostima i kreativnoj atmosferi gde nema procenjivanja. Na socijalnom planu grupni rad vodi pozitivnoj interakciji i socijalizaciji Literatura o muzikoterapiji Ranka Radulovi (2003): Integrativna muzikoterapija i cerebralna paraliza, Jugoslovensko udruenje za muzikoterapiju, Elvod Print Beograd

Murphy A.T., Fitz Simons R.: Music Therapy for the Speech-Handicapped, The Elementary School Journal Vol.59,No1. pp. 39-45 John Pellietteri (2000):Music Therapy in the Special Education Settings, Journal of Education and Psychological Consultation 11 (3&4), pp. 379-391 Koliko danas ima vrsta psihoterapije? Oko 500! (Mahoney, 1995) Najvei broj ovih psihoterapija moe se svrstati unutar nekog od bazinih psihoterapijskih pristupa:

-Psihodinamski -Kognitivno-bihejvioralni -Humanistiko-egzistencijalni -Sistemski -Integrativni Jo neki oblici psihoterapijske pomoi Grupe samopomoi npr. za roditelje dece sa posebnim potrebama ( dece SJP), za negovatelje .Ove grupe mogu biti izvor zajednikih projekata, borbe za ostvarenje njihovih prava.

Popularni programi samopomoi i samorazvoja, Self-help literatura razlikovati teorijski i metodoloki validirane programe od popularne psihologije Alternativni vidovi tretmana...(terapija magnetima, svetlom, aromaterapija, spiritualno isceljenje...) Osnovna tri domena psihoterapije 1. Leenje- Otklanjanje ili ublaavanje psihikih simptoma bolje oseanje, i funkcionisanje pacijenta 2. Razvoj - Pomo klijentu u prevazilaenju razvojnih zastoja, realizovanju razvojnih potencijala i

poboljanju kvaliteta ivota 3. Prevencija ojaavanje klijenta za budua iskustva i time preveniranje novih psihikih tegoba Jednom sprovedena psihoterapija ne garantuje ivot bez problema, ali osnauje klijenta da ih spremnije doeka i sa njima se lake nosi! Raznovrsnost ciljeva u psihoterapiji Berger (1990): Izvlaenje osobe, para ili grupe iz stanja regresije, patnje ili bolesti u stanje normalnosti (kao pre bolesti) i zadravanje u tom stanju to due.

Pomo nezadovoljnima da ive bolje. Puno ostvarenje ljudskih potencijala (visok kvalitet ivota u celini) I jo podrka, psihoedukacija, prilagoavanje novim okolnostima, intervencije u krizi, reavanje problema i donoenje odluka, saniranje tegoba/simptoma, uvid/razumevanje, promena linosti naina ivota Promena u psihoterapiji Podrazumeva psihiku promenu - na planu oseanja, vrednosti, stavova, misli,

ponaanja,govora i/ili odnosa (prema sebi i drugima). Moe biti dubinska (restrukturacija linosti) ili povrinska, oigledna ili diskretna Zavisi od kapaciteta i motivacije klijenta Psihoterapijski proces Psihoterapijski proces se razlikuje u zavisnosti od psihoterapijskog pristupa (kole).

Ono to je svakako poetna i jedna od kljunih faza u svim pristupima je uspostavljanje poverenja i dobrog odnosa terapeut-klijent. Bez dobro uspostavljenog odnosa, tehnika, teorija i strategije nee rezultirati uspehom. Ovo je takodje vano u psihoterapijskom radu sa OSJP i esto se postie upotrebom preteno neverbalnih oblika komunikacije Kako se stie poverenje klijenta? Empatijom Bezuslovnim prihvatanjem klijenta Konkretnim jasnim i jednostavnim renikom i

gestovima kojima terapeut opisuje situaciju klijenta, smisleno odgovarajui na verbalan i neverbalni sadraj koji mu klijent nudi Empatija psihoterapeuta je sloeni kognitivno-afektivni fenomen doivljavanja i razumevanja svesnih i nesvesnih stanja druge osobe, baziran na sposobnosti da se saznaju tua iskustva (T. Vukosavljevi-Gvozden) Dakle moe se odnositi na emocionalno

funkcionisanje kada razumemo kako se klijent osea, i na kognitivnu empatiju kada pokazujemo da razumemo ono to i kako klijent misli. Funkcije empatije Osim to pomae razvijanju snanog oseanja poverenja prema terapeutu , ona i Pomae klijentu da postane svestan svojih oseanja (terapeut osmiljava i pridaje znaenja klijentovom iskustvu), i

Pomae klijentu da prihvati i istrai svoja oseanja Bezuslovno prihvatanje Podrazumeva prihvatanje odnosno neosuivanje druge osobe u celini, bez obzira kako se osoba ponaa ili ta govori Ono to moemo da ocenimo, i emu moemo da postavimo granicu to je ponaanje, ali tako da osoba zna da je uvek prihvaena da nee biti odbaena zato to je uradila ili rekla neto

ta je lekovito u psihoterapiji? Specifian odnos izmeu terapeuta i klijenta Sigurno mesto - stalna postavka (seting) Racionalno objanjenje simptoma i procedureTEORIJA Specifine terapijske vetine i intervencije Uticaj i orjentisanje klijenta na korienje vanterapijskih resursa drutveni resursi i sistemi podrke Nespecifini faktori

To su faktori koji doprinose boljitku a ne pripadaju iskljuivo psihoterapijskom odnosu. Ako ih obezbedite za svoje klijente sa jezikim poremeajima, moete znaajno doprineti njihovom boljitku. To su 1. Podrka klijent zna da e u tom odnosu uvek biti prihvaen i imati podrku 2. Prilika za otvaranje mnogi ljudi po prvi put na psihoterapiji, na bezbednom mestu dele sa nekim svoje intimne probleme 3. Psihoterapija daje razloge za nadu.

Ko moe da se bavi psihoterapijom? Po najuim propisima psiholozi i psihijatri, a po irim i socijalni radnici, pedagozi i specijalni pedagozi, specijalni edukatori i rehabilitatori, psihijatrijske med. sestre koji prou posebnu obuku/edukaciju iz nekih vrsta psihoterapije u skladu sa nacionalnim i svetskim propisima Postoje i paraprofesionalci oni koji zavre deo obuke i mogu da obavljaju ograniene intervencije pod supervizijom npr. da vode grupe itd.

Ko moe da se bavi psihoterapijom osoba sa jezikim poremeajima Psiholozi i psihijatri koji imaju iskustva sa OSJP i zavrili su edukaciju iz nekog oblika psihoterapijskog rada Logopedi koji su zavrili edukaciju iz neke vrste psihoterapije koja je pogodna za rad sa ovom specifinom kategorijom

Gde moe da se obavlja psihoterapija Obavlja se u psihijatrijskim i optim bolnicama, centrima za mentalno zdravlje, u privatnoj praksi, u psiholokim savetovalitima, u centrima za smetaj dece i adolescenata, na univerzitetima, u kolskom sistemu, u zatvorima i policijskim odeljenjima, u industriji....... Psihoterapija u naoj zemlji Ve vie od pola veka psihoterapija je prisutna u

institucionalnoj i privatnoj praksi Razvoj psihoterapije kod nas uglavnom prati razvoj psihoterapije u svetu Prisutni su svi vei psihoterapijski modaliteti i odgovarajua nacionalna udruenja koja imaju dozvole da sprovode odgovarajue edukacije Postoji usaglaenost sa meunarodnim procedurama i propisima za edukaciju, kao i povezanost sa odgovarajuim udruenjima u svetu Nacionalno udruenje http://www.sdpt.org/

Poremeaji psihikog ivota Svako ljudsko bie se povremeno ponaa na neuobiajen i nepredvidiv nain i/ili ima neprijatna oseanja ili povremene krize ali Izvesne osobe su trajnije ili skoro uvek nervozne, uplaene , besne ili depresivne odnosno imaju esto ili trajnije iskustva neprijatnih emocionalnih stanja ili se konstantno ponaaju neodgovarajue . Nije uvek lako povui granicu izmeu MB iMZ

Postoje razliite klasifikacije poremeaja mentalnog zdravlja Klasifikacije koje danas koristi veina klinikih psihologa i psihijatara jesu : 1.DIJAGNOSTIKI I STATISTIKI PRIRUNIK MENTALNIH POREMEAJA (DSM) koji je objavila Amerika psihijatrijska asocijacija (APA). Danas je u upotrebi DSM-IV-TR (2000.g.) i DSM5 2. ICD-10 Internacionalna klasifikacija bolesti, koju je objavila Svetska zdravstvena organizacija

DSM sadri pet dimenzija 1 .formalni psihijatrijski sindrom (npr. depresi- vna psihoza ili distimiki poremeaj) 2.poremeaj linosti za odrasle i razvojni poremeaji za decu (npr. histerina linost) 3. nementalni medicinski poremeaj (npr. hipertenzija) 4. jaina psihosocijalnog stresa 1 god. pre por. (npr. razvod iniciran od strane mua) 5. najvii nivo adaptivnog ponaanja 1 god. pre (npr. radi ali ima tekoe izvravanja obaveza na poslu)

DSM-5 Pod kategoriju komunikativni poremeaj svrstava : -Speech sound disorder (fonoloki poremeaj) -Child onset fluency disorder (mucanje) -Socijalni komunikativni poremeaj (pragmatski poremeaj), poremeaj u drutvenoj upotrebi verbalne i neverbalne komunikacije. Problematino uvoenje novih nozolokih

jedinica u DSM Npr. dijagnoza: ORTOREXIA ubraja se meu poremeaje ishrane (u koje spada i anorexia). Pod zvaninim nazivom ortorexia nervosa navodi se da je za nju karakteristina elja za zdravom i istom hranom, odnosno javlja se izraena, patoloka elja za ovom vrstom hrane. Uz ovu dijagnozu propisuje se odreena farmakoterapija ? Stalne promene i dopune klasifikacija

Npr. DSM- III iz 1975g. vie nije dijagnostikovala homoseksualnost kao poremeaj, APA je uklonila homoseksualnost iz klasifikacije Meutim dozvolila je plaanje tretmana od strane osiguranja kada je u pitanju dijagnoza: EGO DISTONINA HOMOSEKSUALNOST koja se manifestuje : 1. perzistentnim nedostatkom heteroseksualnog uzbuenja pri zapoinjanju i odravanju eljenih heteroseksualnih odnosa 2. Perzistentnim distresom od neeljenog homoseksualnog uzbuenja ICD je nastavio sa dijagnozom homoseksualnosti do 1992. i objavljivanja ICD-10

Pojavljivanje kritikih tonova Novije verzije DSM iz 1994. i 2000.g. izazvale su polemike strunjaka Mnogo zdrave dece i odraslih dobilo je psihijatrijske dijagnoze na osnovu DSM iz 1994.g. Npr. kritika primene ovog Prirunika koji je uveo novu nozoloku jedinicu: Sindrom rizika od psihoze kod tinejdera sa upotrebom farmakolokih proizvoda koji su izazivali dijabetes , gojaznost itd. Umesto dosadanje dijagnostike kategorije Poremeaj prilagoavanja u DSM-5 uvodi se nova kategorija zabrinutih za

svoje zdravstveno satnje Preterana psihijatrizacija Najnovija dopunjena verzija iz 2000.g.ije je izdanje odobreno decembra 2012g. izazvalo je brojne kritike Dr Alen Frances jedan od autora i predsedavajui aktuelne DSM IV iz 1994 kritikuje najnoviju verziju i zahteva njeno preispitivanje Brent Robins-psiholog na elu je grupe od 14.000 potpisnika (psihologa,psihijatara), koja zamera to se normalna ljudska iskustva (odreeni strah, frustracija

i sl.) psihijatrizuju a psihijatrijska dijagnoza povlai za sobom farmakoterapiju Allen Frances- kritike Mnoge dijagnostike kategorije su sumnjive pouzdanosti Sputeni dijagnostiki pragovi Uvoenje novih dijagnostikih kategorija koje nisu dovoljno empirijski potvrene

Povean rizik prilepljivanja dijagnoze mentalnog oboljenja tamo gde ljudi ipak relativno dobro funkcioniu Kritike vezane za komercijalizaciju Mnogi profesionalci ali i izvanprofesionalni krugovi tvrde da je savremena zapadna psihijatrija u funkciji farmakoindustrije i njenog profita

Klasifikacija ometenosti Svetske zdravstvene organizacije . . ICF je Internacionalna klasifikacija funkcionisanja ometenosti i zdravlja nastala 2000g. Pre nje je koriena ICIDH ijom modifikacijom je

nastao ICF Poiva na socijalnom modelu ometenosti

Recently Viewed Presentations

 • Trace Evidence: Hair Forensic Science Hair Hair is

  Trace Evidence: Hair Forensic Science Hair Hair is

  The frequency of contact between a victim and a suspect, as well as the crime scene, is a big factor in interpreting the significance of hair evidence.
 • Ankle Evaluation - Prairie Spirit Blogs

  Ankle Evaluation - Prairie Spirit Blogs

  Tahoma Arial Wingdings Calibri Slit 1_Slit Ankle Evaluation HI(O)PS History Inspection/Observation Palpation Palpation Cont. Palpation Cont. Palpation Cont. Special Tests Special Tests Cont. Special Tests Cont. Special Tests Cont. Special Tests Cont. Functional Tests
 • LOK SATTA People Power Politician A Villain or

  LOK SATTA People Power Politician A Villain or

  Democracy - Myron Weiner's Four Conditions Competitive elections Political freedoms for all Peaceful transfer of power and no retribution Real power with elected governments Nature of Our Democracy Genuine Elections Liberty Change of governments Political contention Independent judiciary Nature of...
 • Electricity

  Electricity

  Measuring Electrical Energy. You can save energy by using appliances with lower power ratings. The unit for energy is still the Joule (J) Often the power company will use Kilowatt-hour (kW-h) to measure the energy used. This makes sense, it...
 • MS - Emergency Management - Peter O'Loughlin

  MS - Emergency Management - Peter O'Loughlin

  7% Grad Cert/Dip. 5% Higher degree. 564 participants over X sites across Western Australia. Facilities. On site services reported were: 7% Doctor. 16% Paramedic. 23% Medic. 18% Nurse. 65% of respondents reported an incident in the last month.
 • Arrays and ArrayLists - City Tech OpenLab

  Arrays and ArrayLists - City Tech OpenLab

  ArrayList<T> (package java.util) can dynamically change its size to accommodate more elements. T is a placeholder for the type of element stored in the collection. This is similar to specifying the type when declaring an array, except that only nonprimitive...
 • Presentation Title - PRgloo

  Presentation Title - PRgloo

  Christmas & New Year T-16 review. Map of RED Sites planned for Easter 2017 (Thu 13th - Tue 18th April) As of 27th January 2017. Crossrail West (Western) Crossrail East. Prep work for signalling commissioning (Anglia) Northern Hub.
 • Assessment in Reception - Greysbrooke Primary School

  Assessment in Reception - Greysbrooke Primary School

  Until last year the way teachers did this varied, last year the government introduced 3 standardised Baseline testing providers (this may change again). At Greysbrooke this year we have used the CEM (Centre for Evaluating and Monitoring) baseline test from...