Průběh a výsledky činnosti sdružení velkých spotřebitelů ...

Průběh a výsledky činnosti sdružení velkých spotřebitelů ...

ROSTOUC CENY ENERGI A JEJICH DOPAD NA PRMYSLOV PODNIKY Karel imeek - SVSE Luhaovice 1/2019 Rostouc ceny energi jak dlouho ? Rozhodne trh nebo politika?

Vroba elektiny v R je vce zatena rstem ceny povolenek ne prmr EU Cena silov elektiny stoupla meziron o 20% Pro prmysl nen podstatn absolutn ve ceny energi, ale relativn ve srovnn s jeho konkurenc esk prmysl sout hlavn s evropskmi firmami. S americkmi a asijskmi se

utkvaj globln operujc vrobci na exportnch trzch, ale i ti, kte prodvaj pouze v Evrop i tuzemsku mus elit importu ze zmo Spolehlivost dodvky a celkov cena energi jsou vznamn nkladov poloky pro prmysl, zejmna pro komoditn, energeticky

intenzivn obory (EII) s kontinuln vrobou. Energetick spory a zvyovn produkce jsou protichdn faktory vi absolutnmu sniovn spoteby energi Energeticky intenzivn prmysl se sna

maximln etit energie, pesto zstv nkladov citliv na zmny cen a cenovch pirek Regulovan st cen energi, zejmna elektiny se postupn zvyuje na kor trn sloky Protekcionismus - evropsk stty ve snaze udret konkurence schopnost zejmna EII vyuvaj prostedky regulace, daovch pirek a dotac pro ochranu ped vysokmi nklady Zimnho

balku EU. Pesto index vroby komoditnho prmyslu kles Klov otzky pro budoucnost energeticky intenzivnho prmyslu (EII) v R 1. Zachovat a rozvjet materilov prmysl ? Pokud ano 2. Jak vytvoit podmnky, aby byl investin atraktivn a

Rst prmyslov vroby v EU Rst prmyslu v EU thne zejmna Nmecko, jeho men sousedi a stty stedn a vchodn Evropy Rst prmyslov vroby v R Tahounem rstu prmyslu v R je automobilov prmysl a navazujc vroba materil a nhradnch dl.

Tba a dobvn surovin trvale kles, zejmna s tlumem tby energetickch surovin Stavebnictv od roku 2007 klesalo o tm 20%, v poslednch 2 letech roste Komoditn (tk, energeticky intenzivn) stagnuje, rozvj se produkty s vy pidanou hodnotou Vvoj komoditnho prmyslu Stagnuje vroba minerlnch vrobk (stavebn hmoty, sklo a keramika) a metalurgie V chemii a metalurgii je zeteln posun k vrobkm s vy pidanou hodnotou

Rst v paprenstv a chemii je taen rstem exportu Vroba stavebnch hmot a keramiky je zvisl na vvoji stavebnictv, jeho pokles je kompenzovn exportem Bilance treb zahraninho obchodu za 1-11/2018 vybranch

prmyslovch odvtv Komoditn prmysl by ml naplovat domc spotebu a vvozem kompenzovat jin dovozn poloky svch obor Spoteba energie pro non households v rmci Evropy odpovd velikosti esk ekonomiky

R m jednu z nejvych energetickch nronost tvorby HDP, ale i nejvt podl prmyslu v EU Materilov prmysl tvo ni podl na celkovm zpracovatelskm prmyslu ne je ve vtin zem EU Podl tkho prmyslu v R je nzk, resp. m ni PH ne ostatn . Produkce zkladnch materil je dleitou podmnkou pro rozvoj

navazujcch obor, zejmna strojrensk vroby a stavebnictv Klov otzky pro budoucnost energeticky intenzivnho prmyslu (EII) v R 1. Zachovat a rozvjet materilov prmysl ? Ano, rozvjet jej ve vazb na navazujc obory, zvyovat zejmna podl vrobk s vy pidanou hodnotou. Pesun z R do jinch evropskch zem nen reln a

dovozov zvislost na Asii je nebezpen a z hlediska ochrany klimatu kontraproduktivn 2. Jak vytvoit podmnky, aby byl investin atraktivn ? Pzniv vvoj ceny elektiny od roku 2013 Z pznivch cen plynu v R profituj zejmna mal

spotebitel, pro kter to ale nen hlavn nkladov poloka V R nen tm rozdl mezi cenami pro mal odbratele a cenami pro EII Struktura ceny elektiny v roce 2018 Podl poplatku na POZE na celkov

cen elektiny 2015 25% 2016 16% Zmna vpotu 2017 15% 2018 12%

Podl komodity na celkov cen elektiny 2015 52,2% 2016 52,7% 2017 56,2%

2018 61,1% Vliv rstu ceny EUA na komoditn sloku Poznmka: Komoditn sloka obsahuje cenu EUA, kterou zahrnuly energetick firmy do ceny silov elektiny

Vliv nkupu na cenu silov elektiny Ceny burzovnch produkt komodity a EUA Doba, vbr a zpsob nkupu burzovnch produkt Predikovatelnost spoteby, tj. schopnost dopednho

nkupu elektiny Mna nakupovan elektiny Mare obchodnka Mimoburzovn kontrakty se v R uzavraj jen vjimen, proto mnostv nakupovan elektiny nemaj na cenu vliv Struktura ceny pro stedn odbratele

R profituje z nzkch cen komodity na EEX a PEX a rozumnho systmu podpory OZE. Nklady na provoz st jsou vak jedny z nejvych v EU ve prospch zisku poskytovatel Ad2) Podporujte svj prmysl. K tomu je poteba: Kompenzovat EII nepm nklady spojen se zvenm

ceny komoditn elektiny vlivem rstu ceny povolenek CO2 Nezatovat velk prmysl kovmi dotacemi ve prospch mench odbratel. Ml by nst pouze takov nklady st, kter sm vyvolal, pi sprvn alokaci fixnch nklad. Motivovat management sttnch podl v penosu a distribuci k zvyovn nkladov efektivity jejich provozu Nklady na podporu OZE a pro boj s klimatickmi zmnami by nemly bt financovny pirkami k cenm elektiny Vyuit dotac z fond EU i z treb EUA k podpoe rozvoje

technologi EII smrem k sporm energi a vy PH Dkuji za pozornost, peji vem spn rok 2019 a dobr ceny energi Sdruen Velkch Spotebitel energi (SVSE) http:www.svse.aem.cz [email protected]

Recently Viewed Presentations

 • Profile - monroe.k12.ky.us

  Profile - monroe.k12.ky.us

  Marilyn John F. Kennedy wishes the Bay of Pigs invasion had gone better! I think Castro is going to be a major thorn in the side of the U.S. April 17, 1961 Bobby Jackie Robert
 • eService-Learning: Creating Civic Pathways American Democracy Project National

  eService-Learning: Creating Civic Pathways American Democracy Project National

  The University's identity is distinguished by this public affairs mission, which entails a campus-wide commitment to foster competence and responsibility in ethical leadership, cultural competence and community engagement. Missouri State University is the only university in Missouri with a mission...
 • Prevention of Significant Deterioration (PSD)/Nonattainment ...

  Prevention of Significant Deterioration (PSD)/Nonattainment ...

  Applicability Logic. PI = project increase. MS = major source. MM = major modification. NI = netting increase. Applicability Logic for both PSD and NNSR Flowchart. What is the target pollutant? Is the project a federal modification? Is the project...
 • Analytical Skills Training at CALHR: Problem Solving ...

  Analytical Skills Training at CALHR: Problem Solving ...

  Analytical Skills Training at CALHR: Problem Solving, Critical Thinking, and Decision Making . Bruce Winner. Los Rios CCD. [email protected] Introduce myself and Linda. The three hands symbolize the three partners for CALHR. UCD, CSUS, and Los Rios
 • Afrocentric Approaches for Culturally Responsive Education

  Afrocentric Approaches for Culturally Responsive Education

  Theoretical framework for culturally responsive pedagogy in public education is based on 3 realities (Greenwood, 2011) Institutional needs to address increase diverse student populations. Children of color face severe achievement gaps compared to White students. Current curriculum and instruction is...
 • Athropods - Grey Parrot

  Athropods - Grey Parrot

  Athropods "arthros" "pod" "jointed" "foot" Reigners and rulers of the world make up over three quarters of the animal kingdom Exoskeleton chitinous exoskeleton (a cuticle secreted by underlying epidermis that contains chitin) chitin is a polysacchride also found in the...
 • Panhandle Bus Definition QMWG June 5, 2017 Purpose

  Panhandle Bus Definition QMWG June 5, 2017 Purpose

  Patton Hub Recommendations. Avoid intra-hub congestion. The day-ahead market model should be used to test the definition of the hub by submitting large net energy purchases and sales at the hub location under a defined range of market conditions
 • Tata Group and Affirmative Action for SC/ST communities

  Tata Group and Affirmative Action for SC/ST communities

  Tata Group and Affirmative Action for SC/ST communities Tata Refractories has established a Self Employment Skill Development Institute (SESDI) at Belpahar, at a cost of Rs. 1.6 Cr for facilitating vocational training to rural unemployed youth from the underprivileged sections,...