Folie 1

Folie 1

Yongle Dadian for the Ipad: The Chinese Holdings in the Universal Library of the Internet Archive PD Dr. Marc Winter University of Zrich EASL/EACS Paris 2012 Leishu lei

Ba bian lei zuan ( ) Chen Renxi Ba mian feng ( ) Chen Fuliang Babian leizuan - ( ) Chen Renxi Bai kong liu zhan ( ) Bai Juyi Bei Pian ( ) Tang Shunzhi Beitang shuchao ( ) Yu Shinan

Bian zhu ( ) Du Gongzhan Bie Hao Lu ( ) Ge Wanli Bishui qun ying dai wenhui yuan ( ) Liu Dake Bowu dianhui ( ) Huang Daozhou Cefu yuangui ( )Wang Qinru Cheng wei lu ( ) Liang Zhangju Chongkan zengguang fen men lei lin zashuo ( )Wang Pengshou Chu xue ji ( ) Xu Jian

Diao Yu ji - ( ) Anonymous Diwang jingshi tupu ( ) Tang Zhongyou Donglai Xiansheng fen men shil wuku ( ) L Zuqian

Dushu jishu lue ( ) Gong Mengren Fanqiu jishi ( ) Liu Shi Gezhi jing yuan ( ) Chen Yuanlong

Gu li fu ( ) Wang Zhiqing Guang bowu zhi ( ) Dong Sizhang Guangshi leifu ( ) Hua Ximin Gujin hebi shilei beiyao qianji, houji, xuji, bieji, waiji ; ; ; ; ( ) Xie Weixin Gujin shiwen leiju qianji ( ) Zhu Mu ; Gujin shiwen leiju houji

( ) Zhu Mu ; Gujin shiwen leiju xuji ( ) Zhu Mu ; Gujin shiwen leiju bieji ( ) Zhu Mu ; Gujin shiwen leiju waiji ( ) Fu Dayong ; Gujin shiwen leiju yiji ( ) Fu Dayong ; Gujin shiwen leiju xinji ( ) Fu Dayong Gujin Xingshi shu bianzheng ( ) Deng Mingshi

Leishu lei

Gujin Xingshi shu bianzheng ( ) Deng Mingshi Gujin Yuanliu zhilun qianji Gujin Yuanliu zhilun houji Lin Dong ; Gujin Yuanliu zhilun xuji ; Gujin Yuanliu zhilun bieji

Huang Lweng Hailu suishi ( ) Ye Tinggui Han Yuan xinshu qianji ; Han Yuan xinshu xuji Huamu niaoshou jilei ( ) Wu Baozhi Huixi xiansheng shi yun ( ) Qian Feng Jiang shi le ( ) Wu Chuzai Jingji leibian ( ) Feng Qi Juzuan yuanhai ( ) Pan Zimu

Kao dui li ( ) Liang Zhangju Lanxue tang gushi yuan dingben ( ) Deng Zhimo Lei juan ( ) Zheng Ruoyong Lei ye ( ) Yao Peiqian , Zhang Yingyun

Leishu Zuanyao ( ) Zhou Lu Lian shi ( ) Wang Chutong Lidai zhidu xiangshuo ( ) L Zuqian Liu shi hongshu ( ) Liu Zhongda Liu shi lei shan ( ) Liu Yinchang Liu zhanfu ( ) Yang Boyan Longjin Fengsui pan ( ) Zhang Zu

Mianxiao wanhua gu bieji Ming xian shizu yanxing leigao ( ) Zhang Ding Nailian conghua ( ) Liang Zhangju Pian zhi ( ) Chen Yumo Qinding yeyun huiji ( ) Qianlong Quan fen bei zu ji : qianji Chen Jingyi ; Quan fen bei zu ji : houji

Chen Jingyi Qunshu kao su ( ) Zhang Ruyu ; Qunshu kao su bieji ( ) Zhang Ruyu

Leishu lei Sancai Tuhui ( ) Wang Qi Wang Siyi Santi shuyun ( ) Zhu Kuntian Shantang sikao ( ) Peng Dayi Sheng Song minxian si liu congzhu ( ) Ye Fen

Shi mei lu ( ) Ma Yongyi Shilei fu ( ) Wu Shu Shiwu jiyuan ( ) Gao Cheng Shiwu kao ( ) Wang Sanpin Shiwu minglu ( ) Li Quan Shizu bokao ( ) Ling Diyou Shulin shilei yunhui Shuo lue ( ) Gu Qiyuan Shushu zhinan Ren Guang Song bei lei chao ( ) Pan Yongyin

Taiping yulan ( ) Li Fang Taixue xin zeng hebi lianzhu shengl wanjuan qinghua ( ) Li Zhao Tianzhong ji ( ) Chen Yaowen Tong xing ming lu ( ) Yu Yin

Tong xing ming lu ( ) Yu Yin Tushu bian ( ) Zhang Huang Wan xing tong pu juan shou ( ) Ling Dizhi Xiaoxue ganzhu Wang Yinglin Xinbian Shiwen lei qu han mo quanshu

( ) Liu Yingli Xinbian zuantu zenglei qunshu leiyao shilin guangji - ( ) Cheng Yianqin Xing jie ( ) Shao Si Xingshi Jijiu pian Wang Yinglin Xinhuo Gujin shiwu yuanshi quanshu ( ) Xu Ju Xinke L Jingye xiansheng jiaozheng zhongmi yuanben ( ) Ren

Guang Yin shi ji ( ) Mu Xiwen Yiwen leiju ( ) Ouyang Xun Yu hai ( ) Wang Yinglin Yu lin ( ) Xu Yuantai Leishu lei

Yuanhe xingzuan ( ) Lin Bao Yuding fenlei zimian ( ) He Zhuo ; Yuding fenlei zimian ( ) kangxi Shengzu ren huangdi

Yuding Peiwen yunfu ( ) Zhang Yushu ; Yuding Pewen yunfu ( ) kangxi Shengzu ren huangdi Yuding Pianzi leipian ( ) Wu Shiyu ; Yuding Pianzi leipian ( ) Yuding siku quanshu zongmu ( ) Yong Rong Yuding yuanjian leihan ( ) Zhang Ying ; Yuding yuanjian leihan ( ) kangxi Shengzu ren huangdi Yuding yunfu sheyi Yuding zishi jinghua ( Wu Shiyu Yun Cao ( + = + ) ( ) Yang Shen Yunfu qunyu ( ) Yin Jingxuan

Zhiguan fenji ( ) Sun Fengji

Recently Viewed Presentations

 • Workgroups Outcome Western New York Regional Council Putting

  Workgroups Outcome Western New York Regional Council Putting

  Aaron Bartley. Council Members: Sam Teresi, Jeff Belt & Byron Brown (Brendan Mehaffy) ... & Duncan Ross. We did not discuss one trait that most definitions would include in "advanced manufacturing:" that either the product itself or the production process...
 • Stalin

  Stalin

  Five Year Plans By 1927 Stalin was almost fully in charge of the Communist Party His final rivals were within the Party and he used a strong new economic policy to solidify his rule Advisors told Stalin that to increase...
 • The Chordata Chapter 34 The Chordata I Chapter

  The Chordata Chapter 34 The Chordata I Chapter

  The Chordata Chapter 34 * The neural crest has been referred to as the fourth germ layer, due to its great importance. The neural crest can give rise to neurons and glia of the autonomic nervous system (ANS); some skeletal...
 • Spaghetti Junction: The Intersections of Anger Management ...

  Spaghetti Junction: The Intersections of Anger Management ...

  Beard Story. Glen Lee Beard age 36. Referred for DVOT. Co-occurring alcohol problem. Dual focus group. Good participation. ... Carl Rogers. The most socially useful learning in the modern world is the learning of the process of learning, a continuing...
 • Allusions Julie Faulkner Essential Questions... What is an

  Allusions Julie Faulkner Essential Questions... What is an

  What an allusion is ... An allusion is a figure of speech that makes a reference to a place, person, or something that happened. This can be real or imaginary and may refer to anything, including paintings, opera, folk lore,...
 • Fundamental Principles of Public Finance

  Fundamental Principles of Public Finance

  Correspondence & Subsidiarity Used in determining which level of government should provide a benefit CORRESPONDENCE PRINCIPLE - benefit matches constituency Spillover is a mismatch where benefits go to those who don't pay Private goods have no spillover Parks and stadiums...
 • Angles of Elevation 8-4 8-4Angles of Elevation and

  Angles of Elevation 8-4 8-4Angles of Elevation and

  Holt Geometry. Warm Up. Lesson Presentation. Lesson Quiz. Holt McDougal Geometry. Warm Up. 1. Identify the pairs of alternate . interior angles. 2. Use your calculator to find tan 30° to the nearest hundredth. 3. Solve . Round to the...
 • Value Stream Management for Lean Healthcare

  Value Stream Management for Lean Healthcare

  Mann-Whitney Rank-Sum Signed Rank Kruskal-Wallis Sign Mood's Median Friedman Median Test Presented by Dr. Joan Burtner Slide * 2017 Minitab 17: Stat Menus Stat/Non-parametric Choose from seven non-parametric tests Names may be different from standard statistics texts Stat/Multivariate and Stat/DOE...