Cyllid I Fyfyrwyr 2019/20 - Cyllid Myfyrwyr Cymru

Cyllid I Fyfyrwyr 2019/20 - Cyllid Myfyrwyr Cymru

CYLLID I FYFYRWYR 19/20 CYNNWYS Y SESIWN Faint wyddoch chi? Y pecyn cyllid i fyfyrwyr Cefnogaeth ychwanegol.

Cyllid GIG Ad-dalu benthyciadau i fyfyrwyr Gwybodaeth am geisiadau Rheoli eich arian All content appearing in the following slides is subject to 2019/20 policy approval by the National Assembly for Wales. FAINT WYDDOCH CHI?

HOW MUCH DO YOU KNOW? Q Faint yw uchafswm y ffioedd dysgu y gall prifysgolion t neu golegau eu codi ar fyfyrwyr newydd yn 2019/20? A 9,250 Q Faint or cyfanswm hwn fydd angen i chi ei dalu t ymlaen llaw cyn mynd i brifysgol neu goleg?

A 0 Yn PECYN CYLLID I FY FYFRWYR 2019/20 Y PECYN CYLLID I FYFYRWYR MAER CYMORTH SYDD AR GAEL I FYFYRWYR YN CYNNWYS: Cymorth ffioedd dysgu n y c e Y P fyrwyr Fy

i d i l l Cy Cymorth chynhaliaeth (costau byw) Bwrsariaethau ac ysgoloriaethau Cymorth ychwanegol Gall ffigyraur adran hon newid, yn dibynnu ar gymeradwyo polisi 2019/20 Y PECYN CYLLID I FYRWYR 2019/20 FFIOEDD DYSGU FFIOEDD DYSGU

TROSOLWG Yr uchafswm y gallwch gael ei godi o rhan ffi dysgu yn 2018/19 fydd 9000 yng Nghymru, a 9250 yng ngweddill y DU. Bydd y brifysgol neu'r coleg yn penderfynu ar y ffi dysgu. Gallent godi niferoedd gwahanol ar gyfer cyrsiau gwahanol. FFIOEDD DYSGU CEFNOGAETH FFIOEDD DYSGU Bydd benthyciad ffioedd dysgu ar gael i dalu am gost llawn eich ffioedd dysgu. Tydy faint o fenthyciad ffioedd dysgu y gallwch ei gael ddim yn dibynnu ar incwm eich cartref Rydym yn ei dalu yn uniongyrchol i'ch prifysgol neu goleg unwaith y byddwch wedi cofrestru - felly does dim angen i chi boeni amdano. Mae'n rhaid ad-dalu y benthyciadau ffioedd dysgu, ond dim ond pan fyddwch wedi gadael prifysgol neu goleg ac mae eich incwm dros 25,725 y flwyddyn. Ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20, gall myfyrwyr mewn prifysgolion neu golegau preifat fenthyg hyd at 6,165 tuag at gostau dysgu, ond dim ond os yw'r cwrs wedi'i gymeradwyo ar gyfer cyllid gan

Lywodraeth Cymraeg. ** bydd yn rhaid i fyfyrwyr hunan-ariannu unrhyw ffi ychwanegol a godir mewn prifysgol neu goleg preifat. PECYN CYLLID I FYFYRWYR 2019/20 CYMORTH CHYNHALIAETH CYMORTH I COSTAU BYW Mae cymorth ar gael tuag at dalur costau byw y bydd gennych chi tra byddwch chi yn y brifysgol neur coleg, a gall bob myfyriwr cymwys gael rhywfaint o gymorth. Bydd hyn yn cyfatebir cyflog byw cenedlaethol Mae dau fath o gymorth ar gael: Benthyciad Cynhaliaeth a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru. Bydd cyfanswm y benthyciad yn dibynnu ar ble ydych chin byw (e.e. gyda rhieni ayyb) ar cwrs byddwch chin ei astudio. Telir cymorth ariannol tuag at gostau byw yn uniongyrchol ich cyfrif banc bob tymor.

CEFNOGAETH VYNHALIAETH GRANT DYSGUR CYNULLIAD isafswm grant o 1000 ar gyfer pob myfyriwr cymwys bydd unrhyw grant ychwanegol yn seiliedig ar eich incwm cyfannol. 100% prof mawdd Fydd myfyrwyr gyda incwm ty fyny at 18,370 yn gallu gael yr uchafswm o 10,124. Fydd myfyrwyr gyda incwm ty fyny at 59,200 yn gally gael grant rhannol. *Based on them living away from home outside of London. CEFNOGAETH CYNHALIAETH Byw oddi cartref, tu allan i Llundain Byw gyda rhieni Byw oddi cartref yn ganol Llundain

Incwm Grant Loan 18,370 or less 8,100 20,000 Total Grant Loan 1,125

6,885 7,817 1,408 25,000 6,947 30,000 Grant Loan 955

10,124 1,406 6,651 1,189 9,760 1,770 2,278 5,930 1,910

8,643 2,887 6,078 3,147 5,209 2,631 7,526 4,004 35,000

5,208 4,017 4,488 3,352 6,408 5,122 40,000 4,339 4,886

3,767 4,073 5,291 6,239 45,000 3,469 5,756 3,047 4,793

4,174 7,356 50,000 2,600 6,625 2,326 5,514 3,056 8,474

55,000 1,730 7,495 1,605 6,235 1,939 9,591 59,200 or over 1,000

8,225 1,000 6,840 1,000 10,530 9,000 Total 7,650 Total

11,250 YSGOLORIAETHAU A BWRSARIAETHAU Maer rhan fwyaf o brifysgolion yn cynnig cymorth ychwanegol i fyfyrwyr a gallai hynny fod yn werth miloedd o bunnoedd, felly maen bwysig ymchwilio i beth sydd ar gael a gwybod pryd i gyflwyno cais. Bwrsariaethau: fel arfer y dibynnu ar amgylchiadau, ac yn aml, ar incwm eich cartref yn amrywio o brifysgol i brifysgol/o goleg i goleg. Ysgoloriaethau: gallant fod yn gysylltiedig chanlyniadau academaidd neu allu eithriadol mewn chwaraeon, cerddoriaeth ac ati gallant fod yn gysylltiedig phynciau penodol ac mae cyfyngiad ar nifer yr ysgoloriaethau sydd ar gael ! Dylech chi edrych ar wefannau prifysgolion a holi yn ystod diwrnodau

agored a chynadleddau UCAS am wybodaeth ynghylch bwrsariaethau ac ysgoloriaethau: beth sydd ar gael a sut/pryd ddylech chi wneud cais. CYMORTH YCHWANEGOL CYMORTH YCHWANEGOL TROSOLWG Gallai arian ychwanegol fod ar gael i chi: os oes gennych chi anabledd, yn cynnwys cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol os oes plant neu oedolion yn ddibynnol arnoch chi

CYMORTH YCHWANEGOL LWFANS MYFYRWYR ANABL (DSA) Cymorth tuag at y costau ychwanegol y gallech eu wynebu o ganlyniad i'ch anabledd, gan gynnwys cyflwr iechyd hir, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol Cymorth DSA ar gael yn ychwanegol at y pecyn cyllid myfyrwyr nid oes raid ei ad-dalu ddim yn cael ei effeithio gan incwm eich cartref, a yn edrych ar anghenion penodol yr unigolyn mewn perthynas 'u hanabledd a sut mae'n effeithio ar eu astudiaethau Y PECYN CYLLID MYFYRWYR MYFYRWYR GYDA DIBYNYDDION Grant Gofal Plant Seiliedig ar 85% o gostau gofal plant cofrestredig/cymeradwy hyd at uchafswm o:

161.50 yr wythnos am un plentyn 274.55 yr wythnos am ddau blentyn neu ragor Os na ddarperir manylion darparwr gofal plant, bydd y rhandaliad cyntaf yn cael ei gyfyngu i uchafswm o 115 yr wythnos. Lwfans Dysgu Rhieni Cymorth chostau yn ymwneud chyrsiau i fyfyrwyr sydd phlant syn ddibynnol arnyn nhw. Bydd y swm a dderbynnir rhwng 50 a 1,557. Grant Oedolion Dibynnol I fyfyrwyr sydd phartner neu oedolyn arall syn ddibynnol arnyn nhw yn ariannol (ni ellir cynnwys plentyn syn oedolyn yn y diffiniad hwn). 2,732 yw uchafswm y grant. ! Dependants Grants depend on your household income. Universities may offer additional support to students with childcare/caring responsibilities. RHAN AMSER PECYN CEFNOGAETH RHAN AMSER CYMRU FFIOEDD DYSGU Os byddwch chi'n dechrau cwrs rhan-amser ar 1 Awst 2019 neu ar l hynny

mewn prifysgol neu goleg yng Nghymru, gallwch gael benthyciad ffioedd dysgu o hyd at 2,625, dim ots os ydych mewn prifysgol neu goleg a ariennir yn gyhoeddus neu a ariennir yn breifat. Os byddwch chi'n dechrau cwrs rhan-amser ar neu ar l 1 Awst 2019, mewn prifysgol neu goleg a ariennir yn gyhoeddus mewn mannau eraill yn y DU, gallwch gael benthyciad ffioedd dysgu o hyd at 6,935. Neu, os ydych chi'n mynychu prifysgol/coleg preifat rhywle arall yn y Deyrnas Unedig, gallwch gael Benthyciadau Ffioedd Dysgu o hyd at 4,625 (ond bydd rhaid i chi dalu unrhyw ffioedd dros hyn eich hun). PECYN CEFNOGAETH RHAN AMSER CYMRU COSTAU BYW Os byddwch chi'n dechrau cwrs rhan amser ar neu ar l 1af Awst 2019, gallwch wneud cais am fenthyciadau a grantiau hyd at 5,111.25 Os yw'n briodol, gallwch hefyd gael grantiau Dibynyddion rhanamser a DSA rhan amser ', yn dibynnu ar ddwysedd yr astudiaeth. Gall myfyrwyr yr UE ond gael Benthyciad Ffioedd Dysgu. Ni allant gael unrhyw help gyda chostau byw, Grantiau Dibynyddion neu DSA

CYLLID GIG CYRSIAU GIG CYLLID Cyrsiau Cymwys Rhaid i fyfyrwyr gael eu derbyn ar le wedi ei ariannu gan y GIG ar gwrs llawn neu ran amser yng Nghymru sy'n arwain at gofrestriad proffesiynol, yn cynnwys, ond nid wedi ei gyfyngu i: meddyg neu ddeintydd (bydd yn gymwys i gael bwrsariaeth GIG ar l y bedwaredd flwyddyn eu cwrs) ciropodydd (yn cynnwys podiatrydd), deietegydd, therapydd galwedigaethol, ffisiotherapydd, radiograffydd, gwyddonydd gofal iechyd, parafeddyg, therapydd lleferydd ac iaith hylenydd deintyddol neu therapydd deintyddol Nyrs neufydwraig CYRSIAU ERAILL CYMORTH GAN Y GWASANAETH IECHYD GWLADOL (GIG) Cymorth gan y GIG

Efallai bydd myfyrwyr syn hyfforddi ar gyrsiau cymwys yn gallu hawlio bwrsariaeth gan y GIG. Mae bwrsariaeth yn daliad blynyddol i helpu i dalu costau byw a ffioedd dysgu. Caiff ei thalu yn fisol ac ni oes rhaid ei had-dalu. Mae gwybodaeth fanylach ar gael trwy droi at http://www.nwsspstudentfinance.wales.nhs.uk/home Gall myfyrwyr amser llawn syn astudio am un o raddaur GIG hefyd wneud cais am grant penodol o 1,000 y flwyddyn. Cymorth gan CMC

Gall myfyrwyr amser llawn y GIG hefyd wneud cais i Gyllid Myfyrwyr Cymru am Fenthyciad Cynhaliaeth cyfradd is sydd ddim yn dibynnu ar incwm. OTHER COURSES NHS COURSES AT UNIVERSITIES IN ENGLAND, SCOTLAND AND NORTHERN IRELAND If youre studying nursing, midwifery or any other allied health profession course at a university or college in England, Scotland or Northern Ireland from 2017/18, you wont be able to apply for funding from the NHS. Youll be able to apply to Student Finance Wales for help with your living costs and tuition fees in the same way as students on other courses. Exceptions:

There are a small number of exceptions, if youre studying a medicine or dentistry courses in England where you may be able to receive an NHS Bursary. More details can be found at: https://www.nhsbsa.nhs.uk/nhs-bursary-students AD-DALU BENTHYCIADA U I FYFYRWYR AD-DALU BENTHYCIAD MYFYRWYR Y FFIGYRAU EBRILL 2019 INCWM BLYNYDDOL CYN TRETH CYFLOG MISOL AMCANGYFRIF ADDALIADAU MISOL

25,725 2,143 0 27,000 2,250 9 30,000 2,500 32

32,500 2,708 50 35,000 2,916 69 40,000 3,333 107

! Bydd unrhyw gyfran or benthyciad syn weddill yn cael ei ddiddymu 30 mlynedd ar l cychwyn ad-dalu. AD-DALU BENTHYCIADAU I FYFYRWYR TROSOLWG Ni fyddwch chin cychwyn ad-dalu nes byddwch chin ennill dros 25,725 y flwyddyn. Bydd angen i fyfyrwyr amser llawn gychwyn ad-dalu y mis Ebrill ar l graddio/gadael eu cwrs. Byddwch chin ad-dalu 9% och incwm dros 25,725 ac os byddwch chin gyflogedig bydd eich

cyflogwr yn didynnu arian och cyflog trwy system Cyllid a Thollau ei Mawrhydi. Efallai cewch chi ddiddymiad rhannol o hyd at 1,500 och benthyciad cynhaliaeth. Os bydd eich incwm yn gostwng i 25,725 neu lai bydd eich ad-daliadau yn cael eu hatal. AD-DALU BENTHYCIADAU I FYFYRWYR GWIR neu GAU Ni fydd rhaid i chi ad-dalu eich benthyciad... Gwir 30 mlynedd wedi i chi gychwyn ad-dalu, caiff unrhyw swm syn weddill ei ddiddymu. Gau ond ni gesglir ad-daliadau os byddwch chin ddiwaith/hawlio Lwfans

Ceisio Gwaith. Gau ond bydd eich ad-daliadau yn cael eu hatal os bydd eich incwm yn is nar trothwy. Wedi 30 mlynedd? Gau ond bydd eich taliadau yn cael eu hatal os bydd eich incwm yn is nar trothwy. Os byddwch chin ennill llai nag 25 mil?

Os dewch chi yn athro? Os cewch eich diswyddo? Os byddwch chin feichiog? Os byddwch chin byw / gweithio dramor? Os byddwch chin marw? Gwir bydd y ddyled yn marw gyda chi, ac ni fydd neb yn etifeddur ddyled.

Os byddwch chin fethdalwr? Gau. Gau ni fydd eich benthyciad myfyriwr yn cael ei ddiddymu os byddwch chin dod yn fethdalwr. AD-DALU BENTHYCIADAU I FYFYRWYR Y LLOG Bydd y llog ar eich benthyciad yn dibynnu ar eich incwm ach amgylchiadau: Tra byddwch yn astudio nes i chi gychwyn ad-dalu Cyfradd Llog:

Mynegai Prisiau Manwerthu a 3% Incwm: O dan 25,725 Cyfradd Llog: RPI yn unig Incwm: 25,726 i 46,305 Cyfradd Llog: RPI a hyd at 3% Incwm: Dros 46,305 Cyfradd Llog:

RPI a 3% GWYBODAETH AM GEISIADAU GWNEUD CAIS FAINT WYDDOCH CHI? C t am gyllid i fyfyrwyr? Sut ddylech chi wneud cais A Trwy eich awdurdod lleol B

Ar-lein Gov.uk CC Online Ar-lein studentfinancewales.co.uk cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk SUT DDYLWN I WNEUD CAIS? NEGESEUON ALLWEDDOL Pan fydd hin bryd gwneud hynny, gwnewch gais ar-lein trwy droi at www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk Nid oes angen i chi gael cadarnhad o le mewn prifysgol neu goleg i wneud cais. Gallwch chi newid eich manylion ar-lein cyn cychwyn eich cwrs. Os byddwch chin rhannu manylion och cais, bydd hyn yn helpu i wneud ceisiadau am ysgoloriaethau a bwrsariaethau.

GWYBODAETH AM GEISIADAU LLENWI CAIS Cyn cychwyn cais, dylech chi sicrhau fod gennych chir canlynol: pasbort gall CMC wirio pwy ydych chi gan ddefnyddio manylion pasbort dilys or Deyrnas Unedig manylion y brifysgol ar cwrs manylion cyfrif banc a rhif Yswiriant Gwladol

cyfeiriad e-bost eich rhieni neu eich partner Printiwch, ei llofnodi ai anfon eich datganiad ar-lein i ni Anfon unrhyw dystiolaeth rydym wedi gofyn amdanynt. GWYBODAETH AM GEISIADAU CYLLIDMYFYRWYRCYMRU.CO.UK CYFRYNGAU CYMDEITHASOL AM Y NEWYDDION DIWEDDARAF /SFWales

/SF_Wales /SFWFILM CANLLAW RHIENI I CYLLID MYFYRWYR Annogwch eich rhieni i wylio ein cyfres ffilm newydd, sy'n dweud wrthynt bopeth y mae angen iddynt wybod am gefnogi eich cais. They can watch it at www.cyllidmyfyrwyrcymeu.co.uk RHEOLI EICH ARIAN

FAINT? LLETY C A Faint yw cost wythnosol llety myfyrwyr ar gyfartaledd? 112.85 yr wythnos* ? Isaf 87 y.w. ?? Uchaf

137 y.w. *Ffigyrau bras gan bapur The Guardian ar sail llety syn eiddo i brifysgolion COSTAU ERAILL? RHEOLI EICH ARIAN YSTYRIWCH Y COSTAU Cyn cychwyn astudio cwrs addysg uwch, maen bwysig ystyried y costau rydych chin debygol ou hwynebu a sut i reoli eich arian. Cofiwch, byddwch chin cael eich taliadau cymorth chynhaliaeth bob tymor a bydd angen i chi gyllidebu am bethau fel: llyfrau a deunyddiau astudio eraill llety, bwyd a diod chwaraeon, hamdden a gweithgareddau cymdeithasol Bydd costau eraill hefyd, fel yswiriant neu drwydded teledu, nad ydych chi o reidrwydd wedi meddwl amdanyn nhw eto.

BE NESAF? Ymchwil - www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk - Canllawiau a Canllawiau sydyn Ceisiadu - ar y we - ar amser Taliadau - Benthyciadau a Grantiau i fewn i eich cyfrif banc ar ol y cwrs dechrau

- ffioedd yn gael ei talu yn uniongyrchol ir prifysgol Ad-Dalu - dechrau talu y benthyciadau yn ol unwaith yr ydych wedi gadael y cwrs ac yn ennill cyflog dros 25,000 CWESTIYNAU

Recently Viewed Presentations

 • Scientific Lab Equipment - Cathedral Irish

  Scientific Lab Equipment - Cathedral Irish

  Lab Equipment-Review Uses.ppt graduated cylinder (graduate) To measure volume of liquids accurately Metric Ruler To measure the lengths of solid objects accurately thermometer To measure temperature accurately oC magnifying glass (hand lens) To make objects appear larger than they are...
 • ANTI-RED TAPE ACT OF 2007 Administrative Order 241

  ANTI-RED TAPE ACT OF 2007 Administrative Order 241

  ANTI-RED TAPE ACT OF 2007 RA 9485 ANTI-RED TAPE ACT OF 2007 Sec. 10 Report Card Survey All offices & agencies providing frontline services shall be subject to a Report Card Survey to be initiated by the CSC, in coordination...
 • The First World War: European Tensions Ignited

  The First World War: European Tensions Ignited

  Times New Roman Arial Wingdings Calibri Strategic 1_Strategic Microsoft Photo Editor 3.0 Photo The First World War: Peace in Paris Peace of Justice Wilson's Fourteen Points Peace of Vengeance Treaty of Versailles with Germany The New Europe Slide 7 Slide...
 • Long Term Care (LTC) Survey Kickoff and Information for State ...

  Long Term Care (LTC) Survey Kickoff and Information for State ...

  The new survey process took into account the strengths of both the Traditional and QIS processes and tried to balance consistency with surveyor autonomy. For the new survey process, surveyors are completing thorough observations, interviews and a limited record review...
 • Welcome to Trinity Year 10 340 180 Year

  Welcome to Trinity Year 10 340 180 Year

  (including English Language and Maths) 5 . or more grades: C or D (including English Language . or. Maths at C or above) ... Collins online text book available to use at : www.collinsonlinelearning.co.uk. ... Mr Kay "Be here, work...
 • Activity #: Activity Title - SLCC Anatomy

  Activity #: Activity Title - SLCC Anatomy

  Activity 1:Orientation. Chapter 1 - McKinley et al., Human Anatomy, 4e. Objectives: Obtain and review laboratory syllabus, including instructor contact information, laboratory schedule, grading policies, and safety procedures. Review basic anatomical terminology, including regional terms, body cavities, directional terms, and...
 • Jo Byrns High School

  Jo Byrns High School

  To graduate with Distinction a student must have a 3.00 GPA and have one of the following: Earn 12 hours of Dual Enrollment, Score a 31 or higher on the ACT, Attain a score of 3 or higher on 2...
 • The Language of Poetry

  The Language of Poetry

  Imagery - any writing which is descriptive, and helps the reader to visualize a scene and so to experience the poet's experience. We have both aural and visual imagery. Sound Effects - With the use of special sound patterns and...