Cenné papiere - brkos.math.muni.cz

Cenné papiere - brkos.math.muni.cz

Cenn papiere Finann trh Trh s intrumentmi na sprvu financi Banky In

Poisovne Finann trh Stavebn sporiten e Investin firmy Penzijn

fondy Banky Dvojstupov bankovnctvo Nad komernmi bankami centrlna banka, t ich: Kontroluje (nariauje min. rezervy)

Usmeruje (uruje rokov sadzby) Chrni (v prpade solventnosti a ilikvidity) Poiiavaj svoj kapitl uom za rok Poisovne Poisovne slia viacerm spoloenskm

elom: Tvoria rezervy Zlineruj finann situciu klientov Pomhaj zabraova rizikm Poisova poisovn zaisova

Cenn papiere Vznik podporen firmami hadali alternatvne formy financovania 3 druhy CP Dlhov Majetkov Derivty Kad

druh m in zmysel Dlhov CP S to CP, ktor slia ako doklady o vzniknutom dlhu Tento CP sa zjednva medzi dnikom a subjektom, ktor poiiava

Zmenka Listina, ktor majitea oprvuje za vopred danch podmienok iada od emitenta nejak pean pohadvku Bankovky Emitentom je CB (monopol)

Kad bankovka je vlastnctvom CB Niekto (tt, firma, lovek) plat za pouvanie tejto bankovky rok Tento rok sa ned splati nim inm, iba alou bankovkou Dlhopisy Vydavate CP sa zavzuje vlastnkovi CP postupne plati kupnov pladby po

urit dobu a do splatnosti, kde sa splat vopred uren iastka Podmienky sa rznia, zle od dohody firmy Atribty dlhopisov: Kupnov platba Dtum splatnosti Nominlna hodnota

Prklad Ak by mala ma cenu trojron obligcia s kupnovou sadzbou 12,000 K, ak podobn investcie dosahuj rokov mieru 10% p. a.? Vnosnos obligcie Kupnov Ben

vnosnos vnosnos Vnosnos do splatnosti Durcia Stredn

(priemern) doba splatnosti obligcie Potan ako ven priemer db, vhy tvoria sasn hodnoty kupnovch platieb Vlastnosti durcie Meria, ako vemi je obligcia citliv na

zmenu trnej rokovej sadzby Dkaz citlivosti Dkaz citlivosti 2 Prklad Urite durciu obligcie s NH 10,000 K s dobou splatnosti 3 roky a kupnovou

vnosnosou 6 % p. a. rokov miera na trhu je 10 %. Vypotajte zmenu ceny obligcie, ak rokov miera klesne o 2 %. Hypotka Zmluva na ist poian sumu kryt nehnutenosou Splca sa po anuitch = rovnako

vysokch ronch spltkach Prklad Vypotajte anuitu hypotky s rokovou mierou 10 %, kde je potrebn splati 100,000 K za 3 roky. Majetkov CP Tieto

CP slia ako doklad o vlastnctve Najdleitejm majetkovm cennm papierom s akcie Akcie Akcie vm ako spolonkovi firmy dvaj prva:

Podiela sa na riaden spolonosti Zska podiel z vyplatench dividend Podiel na likvidanom zostatku firmy Predkupn prvo na nov akcie Akcia

me sli ako Kapitlov investcia (vzrast ceny) Cashflow investcia (dividendy) Prklady Vypotajte, ak cenu by mala ma akcia

softvrovej firmy, ak ron dividend je rovn 15 K s rokovou mierou na trhu vo vke 10 %. Urite, ako dlho sa oplat dra akciu, ktor stoj 200 K s ronou dividendou 5 K, ke cena akcie rastie o 2 % rone, priom in akcie rast v priemere o 8 %. (11,21 roku) Analza akcie Del

sa na Technick Fundamentlnu Cieom je predpoklada vvoj na zklade sasnej ceny (technick) a stavu spolonosti (fundamentlna) na zklade

rznych atribtov Derivty Sami o sebe nenes iadnu hodnotu Kad derivt sa vzahuje na nejak in cenn papier (alebo komoditu) a jeho cena sa pohybuje s cenou papieru Prkladmi s opcie, warranty, futures a forward kontrakty, swapy

Opcie Ako podkladov aktvum sa pouvaj napr. akcie, princp vak vade rovnak Opcie oprvuj vlastnka kpi (preda) v danom dni ist mnostvo akci za vopred uren cenu (strike price) emitentovi call (put) opcie Cena opcie = abs(sasn cena akcie

strike price) + asov hedge Prklad Akcia stoj 50 K a call opcia na 45 K (strike price) stoj 5 K. Nech investor kpi opciu. Cena akcie stpne na 60 K. Ak bude cena opcie? Akcia stoj 50 K a put opcia na 60 K stoj 10 K. Nech investor kpi opciu.

Cena akcie klesne na 20 K. Ak zisk/stratu realizuje investor? Hedgovanie opciami Leverage (pkov) efekt Oakvajme, e cena akcie vzrastie zo sasnch 50 K na 70 K Meme kpi akciu a realizova zisk 40

% Meme kpi call opciu na 45 K za 7 K. Pri expircii opcie zmizne asov zloka a cena stpne vaka akcii 25 K. Realizujeme zisk 257 % Ak by cena akcie namiesto rastu klesla na 40 K, straty by boli -20 %/ -100 % Investin metdy Okrem

hedgovania meme pouva in metdy investovania Kad metda je vhodn na in truktru trhu a je vnosn za inch podmienok Napr. nkup call a put opcie zrove Predaj call a put opcie zrove Short akcii alie zdroje E.

Bohanesov: Finann matematika I F. msk: Finann matematika Borkovec, Ptek, Toman: Zklady finann matematiky http:// simulator.investopedia.com/Home.aspx Investin simultor akujem za pozornos

Recently Viewed Presentations

 • World War I - PC\|MAC

  World War I - PC\|MAC

  World War I. Section 1. World Map Pre-WWI. Europe in Early 1900s. ... Similar to being a football fan. Many European countries have citizens of multiple different ethnic groups. ... Germany declares waters around Great Britain submarine war zone.
 • Communication, Business, and You

  Communication, Business, and You

  You can use DTP to select attractive typefaces and add color graphics, turning a plain piece of text into a dazzling and persuasive document. Used improperly, however, the same technology can turn your document into garish, high-tech rubbish. Knowing how...
 • Chapter 4 Managing Inventory - John Zietlow

  Chapter 4 Managing Inventory - John Zietlow

  Managing Inventory I N V The Cash Flow Timeline Objectives Appreciate impact of holding and ordering costs on order quantity Traditional EOQ & quantity discounts Appreciate JIT concepts Assess impact that different order quantities have on timing and amount of...
 • Some Problems of Air Pollution in Armenia Within Post-soviet ...

  Some Problems of Air Pollution in Armenia Within Post-soviet ...

  SOME PROBLEMS OF AIR POLLUTION IN ARMENIA WITHIN POST-SOVIET PERIOD LUIZA GHARIBYAN, Ph.D YEREVAN STATE MEDICAL UNIVERSITY (ARMENIA) Associate professor (dotsent) Yerevan State Medical University, Department of «Hygiene and Ecology», Armenia The transition to the new social-economic condition creates deep...
 • Hoyt Sector Model of Urban Ecology Central Business

  Hoyt Sector Model of Urban Ecology Central Business

  Hoyt Sector Model of Urban Ecology CBD Central Business District Government offices Business Shopping Churches Most accessible point Most expensive land Most profitable activities Causes growth of city by expansion CBD High Income Sector Easy access to CBD Easy access...
 • Vocabulary Workshop

  Vocabulary Workshop

  Synonym: explanation, remarks, narration, description, account, review, analysis Our spiritual leader gave us a helpful commentary on the true meaning of the Ten Commandments. duration (n.) the length of time that something continues or lasts Even though the story was...
 • Title Goes Here - CEOS

  Title Goes Here - CEOS

  Department of Commerce // National Oceanic and Atmospheric Administration // ... Rapid City, South Dakota, USA. 19 - 20 October 2017. Committee on Earth Observation Satellites. NOAA is a science-based services agency.
 • The World's Wife

  The World's Wife

  The World's Wife. The World's Wife is the name of a collection of poems written by Carol Ann Duffy, originally published in 1999. The poems are all narrations provided by female characters, and provide a female perspective on many stories...